A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Cel i kierunek działań

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za podstawowy cel i kierunek swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjął oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego, stojąc na stanowisku, iż od najmłodszych lat należy rozpocząć edukację związaną z ruchem drogowym.Kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną to priorytet w naszym działaniu ,stąd w programie działania WORD w Elblągu znalazły się przede wszystkim zamierzenia dotyczące tych grup uczestników ruchu, przy czym do podstawowych rodzajów oddziaływań należą:

1. Udział w organizacji Turniejów Wiedzy Motoryzacyjnej Młodzieży Warmii i Mazur szczebla powiatowego
i wojewódzkiego oraz imprez z okazji Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2. Udział w spotkaniach prewencyjno-edukacyjnych oraz organizacji konkursów dot. Bezpieczeństwa ruchu
drogowego dla dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej (Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
Szkoły Ponad gimnazjalne).

3. Spotkania edukacyjno-prewencyjne z dziećmi i młodzieżą regionu elbląskiego, przebywającymi na wypoczynku (zimowiska, kolonie letnie).

4. Organizacja, we współdziałaniu z innymi organizacjami i instytucjami, konkursów dla dzieci i młodzieży
przy imprezach okazjonalnych (Dzień Dziecka, Dni Elbląga, Dzień Policjanta).

5. Organizacja konkursów dla dzieci z domów dziecka oraz objętych opieką ośrodków pomocy społecznej regionu elbląskiego.

6. Cykl jesiennych spotkań edukacyjno – prewencyjnych z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych regionu
elbląskiego w ramach realizacji programów ” Bądź bezpieczny na drodze”, ” Bezpieczna droga do szkoły”.

7. Udział w organizacji rajdów i konkursów dla kierowców regionu elbląskiego (“Jazda sprawnościowa
w warunkach zimowych”, “Rajd o tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego”, “Jesienny rajd
samochodowy”).

8. Cykliczne spotkania edukacyjne z dziećmi ze świetlic prowadzonych przez szkoły podstawowe, organizacje
charytatywne oraz ośrodki pomocy społecznej.

9. Organizacja konkursów dla młodzieży z klubów sportowych i żołnierzy jednostek wojskowych.

10. Organizowanie i wyposażanie Szkolnych Centrów BRD na terenie regionu warmińsko-mazurskiego.

11. Wdrożenie Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik”.

12. Organizacja szkoleń dla kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz instruktorów.

Mając na uwadze fakt, że podstawowym źródłem przekazywanej wiedzy, także w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg jest szkoła, WORD w Elblągu zamierza prowadzić szkolenia przygotowujące nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów do realizowania zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego. Szkolenia takie były już realizowane w poprzednim okresie, przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Do istotnych kierunków, mających swoje odbicie w przyjętym programie działań, należy zaliczyć też młodzież wojskową i młodzież z klubów sportowych. Nawiązano współpracę z dowództwami jednostek oraz władzami klubów sportowych.

WORD w Elblągu zamierza również uczestniczyć w organizacji rajdów i konkursów dla dorosłych uczestników ruchu drogowego, uznając, iż popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest celowe na każdym etapie korzystania z tego ruchu.

Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podporządkowana przede wszystkim problematyce wychowania komunikacyjnego młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i pogimnazjalnych oraz dzieci szczególnej troski pochodzących z rodzin patologicznych.