A
a
WORD Elbląg
KONTAKT
Egzaminowanie - Egzamin teoretyczny

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.
Pytania  w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem; z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania wybierane są losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza  się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

 1.      Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1)     20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
·  10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

2)    12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
·  6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

3)     Każde pytanie zawiera:
·  jedną prawidłową odpowiedź;
·  przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
·  3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·  1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 1. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1)   wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, zapoznanie się z wizualizacją (filmem) 10 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2)   wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 1.    Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
 2.  Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia wówczas czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.
 3. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
 4. Po wykonaniu powyższych czynności, egzaminator:
  1)uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
  2)     czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu
 5. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, jeżeli uzyska, co najmniej 68 punktów.