A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Wymagane dokumenty

         WYMAGANE DOKUMENTY TO:
(szczegóły określa wyciąg z rozporządzenia poniżej)
  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę /PKK /

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
    Opłatę należy wnieść na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego82-300 Elbląg ul. Skrzydlata 1Nr konta 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867

  • numer PESEL

DODATKOWO DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH: 

Wzór dowodu wpłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy ( Pobierz plik )

Wniosek o udział instruktora ( Pobierz plik )

Wniosek o przekazanie dokumentów do innego WORD ( Pobierz plik )

Wniosek o egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów ( Pobierz plik )

Upoważnienie do złożenia dokumentów w celu zapisu na egzamin ( Pobierz plik )

Wniosek o egzamin na pojeździe OSK ( Pobierz plik )

Wniosek o zwrot nadpłaty ( Pobierz plik )

Wniosek o zmianę terminu egzaminu ( Pobierz plik )

Wniosek o skrócenie terminu wyznaczonego ustawowo ( Pobierz plik )

 

/Wyciąg z rozporządzenia/
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016. Poz. 232 ze zm.)

(*Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami)

§ 10.

1. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy*, oraz składa odpowiednio:

1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

            nr konta WORD ELBLĄG: Bank Pekao S.A. nr 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867

2) wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

3) wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;

4) kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej, jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie prawa jazdy kat. C lub D i nie spełnia kryterium wiekowego;

§ 11.

1. Ośrodek egzaminowania:

1)      na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przez właściwy organ do wydania prawa jazdy lub pozwolenia wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;

2)      przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych,

3) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W razie wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.

4. Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.