A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Zmiana terminu egzaminu

§ 11.4   Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia ( UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu. 
  2. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (D.U. 2019 poz. 1206) https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000120601.pdf

Wniosek do pobrania:

Wniosek o zmianę terminu egzaminu ( Pobierz plik )

Wniosek o skrócenie terminu wyznaczonego ustawowo ( Pobierz plik )