A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Regulamin wynajmu i korzystania z placu manewrowego WORD w Elblągu

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2/2016

 z dnia 17.02.2016 r.

Dyrektora WORD

Regulamin udostępniania placu manewrowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu

 • 1
 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia Ośrodkom Szkolenia Kierowców (zwanych dalej OSK) korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy, którzy:

1)     zakończyli szkolenie podstawowe lub dodatkowe kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,

2)     zostali skierowani przez Starostę na egzamin kontrolny w związku z zatrzymaniem lub cofnięciem prawa jazdy.

 1. Warunkiem udostępnienia przez WORD  placu manewrowego jest:

1) przedłożenie przez OSK  pracownikowi Oddziału Organizacji i Obsługi Egzaminów Państwowych ( zwanego dalej EO) Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz wniosku o wynajem placu manewrowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2) przedłożenie zaświadczenia lub skierowania na egzamin wystawionego przez Starostę ze wskazaniem osoby przygotowującej się do egzaminu ;

3) wniesienie opłaty i uzgodnienie z  EO terminu  korzystania z placu,

4) zapewnienie przez OSK pojazdu przystosowanego do nauki jazdy oraz instruktora         prowadzącego zajęcia.

 1. EO sporządza harmonogram korzystania z placu manewrowego, na podstawie wniesionych opłat oraz terminów uzgodnionych z OSK planującymi odbycie szkolenia doskonalącego. W przypadku spóźnienia się pojazdu OSK, czas korzystania z placu ulega zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia, a wniesiona opłata nie ulega obniżeniu.
 2. Harmonogram korzystania z placu manewrowego pracownik EO przekazuje pracownikom technicznej obsługi egzaminów i służby ochrony obiektu celem zapewnienia porządku na terenie placu manewrowego i obiektach WORD.
 3. Dopuszcza się jednoczesne korzystanie z placu manewrowego przez dwie osoby tylko dla kat. B, kierowcy pozostałych kategorii korzystają z placu manewrowego pojedynczo.
 4. Zaplecze techniczne placu manewrowego (pachołki, tyczki, widoczność linii) na czas udostępniania go OSK zapewnia pracownik obsługi technicznej egzaminów.
 • 2
 1. Doskonalenie techniki jazdy realizowane przez OSK na placu manewrowym WORD, może odbywać się wyłącznie w pojeździe OSK i pod nadzorem instruktora nauki jazdy wskazanego imiennie przez OSK.
 2. Termin (data i godzina) najmu placu manewrowego ustala EO w uzgodnieniu z OSK.
 3. Na podstawie dostarczonego dowodu wpłaty, po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa wyżej w § 1 pkt 2, pracownik EO rejestruje w harmonogramie najmu dane osoby przygotowującej się do egzaminu, a następnie wydaje potwierdzenie ustalonego terminu na druku przepustki wraz z określeniem marki, numeru rejestracyjnego pojazdu używanego do szkolenia i nazwy OSK, z którego pojazdu osoba ta będzie korzystała oraz nazwisko i imię instruktora nauki jazdy.
 4. Pracownik Oddziału EO przekazuje wykaz osób zapisanych do harmonogramu najmu na dany dzień wraz z danymi OSK pracownikowi ochrony obiektu. Jednocześnie przekazuje pracownikowi obsługi technicznej egzaminów informację o potrzebie przygotowania placu do wynajmu.
 5. Pracownik obsługi technicznej zabezpieczający zmianę odpowiedzialny jest za przygotowanie placu manewrowego do odbycia szkolenia. Przygotowanie placu w niedzielę zapewnia pracownik obsługujący egzaminy w sobotę lub pracownik z ostatniej zmiany w piątek.
 6. Pracownik ochrony obiektu udostępnia plac manewrowy po okazaniu przepustki i sprawdzeniu danych personalnych osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz sprawdzeniu legitymacji instruktora prowadzącego jazdę, technicznego po zakończeniu najmu sprawdza stan techniczny wyposażenia placu.
 7. Pracownik ochrony w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń lub wyposażenia placu manewrowego, dokonuje stosownego zapisu w rubryce „Uwagi” wykazu, o którym mowa w §1 ust.3 i 4. Zapis ten potwierdza instruktor prowadzący szkolenie. Koszty likwidacji uszkodzeń wyposażenia placu manewrowego pokrywa OSK w wysokości ustalonej wg indywidualnej kalkulacji dokonanej przez WORD, zależnej od rodzaju i zakresu uszkodzeń.
 8. Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku i odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć na placu.
 • 3
 1. Opłatę za korzystanie z placu manewrowego OSK wnosi przed dokonaniem rezerwacji toru na rachunek bankowy WORD z dopiskiem „opłata za plac manewrowy”. Przy płatności przelewem potwierdzenie przelewu OSK przesyła najpóźniej w dniu rezerwacji do godziny 15:00 na adres: sekretariat@word.elblag.pl.  Brak takiego potwierdzenia powoduje, że rezerwacja będzie anulowana.
 2. W przypadku niestawienia się pojazdu OSK w wyznaczonym terminie, wpłacona kwota przepada na rzecz WORD z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 • 4
 1. W przypadku korzystania z placu manewrowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że osoba przygotowująca się do egzaminu lub instruktor nauki jazdy znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem, WORD będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od udostępnienia placu.     W takim przypadku nie przysługuje żądanie zwrotu opłaty.
 2. Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD. W takim przypadku  WORD zaproponuje OSK ustalenie nowego terminu lub w przypadku rezygnacji dokona zwrotu wpłaconej należności.
 3. Teren placu manewrowego jest monitorowany elektronicznie.
 • 5
 1. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu najmu placu manewrowego OSK zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu i złożenia pisemnego wniosku najpóźniej na dzień przed ustaloną datą najmu. Wówczas opłata za najem podlega zwrotowi ( w przypadku rezygnacji) lub pozostaje do wykorzystania w innym terminie (w przypadku zmiany terminu). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie, a uiszczona opłata przepada na rzecz WORD.
 2. Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa wyżej w ust.1 w drodze e-maila przesłanego do godz.15,00  dnia poprzedzającego ustaloną datę najmu na adres: sekretariat@word.elblag.pl.
 3. W szczególnych wypadkach Dyrektor WORD może podjąć decyzję o zwrocie opłaty mimo braku spełnienia przesłanek określonych wyżej w ust.1
 • 6
 1. Odpowiedzialność z tytułu zdarzeń na terenie WORD w czasie korzystania z placu manewrowego i przebywania na terenie WORD w związku z udostępnieniem placu ponosi OSK. Powyższa odpowiedzialność obejmuje wszelkie szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu (w tym w mieniu WORD i innych osób)  powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego.
 2. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku lub podczas korzystania z placu manewrowego przez osoby, którym został udostępniony plac manewrowy. W szczególności WORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach, u instruktorów i jakichkolwiek innych osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody  w mieniu.

PLIKI:

Wniosek OSK ( Pobierz plik )