A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Regulamin wynajmu i korzystania z placu manewrowego WORD w Elblągu

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2/2023

 z dnia 16.02.2023

Dyrektora WORD

 

Regulamin wynajmu placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu

§ 1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia Ośrodkom Szkolenia Kierowców (zwanych dalej OSK) korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

§ 2

1.Korzystanie z placu manewrowego jest odpłatne i obejmuje jazdę przy użyciu pojazdu OSK, w obecności instruktora nauki jazdy.

2. Jazda po placu manewrowym wyznaczana jest w blokach czasowych co 30 minut w terminach podanych wskazanych na stronie www.word.elblag.pl

3. WORD wynajmuje plac manewrowy na podstawie: wniosku – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

4. Wynajem placu manewrowego może zostać zawieszone przez WORD w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Korzystający z placu manewrowego, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Wynajem placu manewrowego odbywa się na następujących zasadach:

1) jazda na placu manewrowym odbywać się może wyłącznie pod nadzorem instruktora nauki jazdy, posiadającego uprawnienia w danej kategorii w której przeprowadzona jest jazda,

2) instruktor nie może nadzorować jazdy dla więcej niż 1 osoby jednocześnie,

3) na stanowiskach manewrowych przeznaczonych do jazd może być szkolona tylko jedna osoba,

§ 4 

Warunkiem wynajmu przez WORD  placu manewrowego jest:

1) dokonanie z 2-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji placu manewrowego przez stronę internetową WORD word.elblag.pl,

2) wniesienie opłaty poprzez system Przelewy24.pl

Tabela opłat za wynajem placu manewrowego stanowi Załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu,

3) zapewnienie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców pojazdu oznakowanego i przystosowanego do nauki jazdy oraz instruktora,

4) dopuszcza się zawarcie umowy na wynajem placu manewrowego, w której będą określone zasady rozliczeń, wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

5) Ośrodki Szkolenia Kierowców posiadające umowy na wynajem placu manewrowego, dokonują rezerwacji najpóźniej na 2 dni przed terminem wynajmu u pracownika Działu Obsługi Egzaminów, następnie dostarczają wniosek do godz. 1200 dnia poprzedzającego wynajem placu manewrowego na adres e-mail zapisy@word.elblag.pl lub osobiście,

6) w przypadku późniejszego wjazdu pojazdu OSK na plac manewrowy, czas korzystania z placu ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu spóźnienia,

7) w przypadku niestawienia się pojazdu OSK w wyznaczonym terminie, wpłacona kwota przepada na rzecz WORD.

§5

1. Dział Obsługi Egzaminów sporządza harmonogram korzystania z placu manewrowego, na podstawie wniesionych opłat oraz terminów uzgodnionych z OSK planującymi odbycie szkolenia doskonalącego. Załącznik nr 4 i 4a do niniejszego Regulaminu

2. Dział Obsługi Egzaminów przekazuje harmonogram wymieniony w ust. 1 pracownikom obsługi technicznej i służby ochrony obiektu do godz.12:00 w dniu wynajmu placu w celu zapewnienia porządku na placu manewrowym.

3. Zaplecze techniczne placu manewrowego (pachołki, tyczki, widoczność linii) na czas udostępniania go OSK zapewnia pracownik obsługi technicznej egzaminów.

§ 6

1. Pracownik ochrony w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń lub wyposażenia placu manewrowego, dokonuje stosownego zapisu w rubryce „Uwagi” w Załącznikach nr 4 i 4a.

2. Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku  i odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć na placu.

§ 7

1. Odpowiedzialność z tytułu zdarzeń na terenie WORD w czasie korzystania z placu manewrowego i przebywania na terenie WORD w związku z udostępnieniem placu ponosi OSK. Powyższa odpowiedzialność obejmuje wszelkie szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu (w tym w mieniu WORD i innych osób) powstałe podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego.

2. WORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku lub podczas korzystania z placu manewrowego przez osoby, którym został wynajęty plac manewrowy. W szczególności WORD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach, u instruktorów i jakichkolwiek innych osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody w mieniu.

§ 8

1. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu wynajmu placu manewrowego OSK zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu i złożenia pisemnego wniosku najpóźniej na dzień przed ustaloną datą wynajmu. Wówczas opłata za wynajem podlega zwrotowi    (w przypadku rezygnacji) lub pozostaje do wykorzystania w innym terminie (w przypadku zmiany terminu). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie,  a uiszczona opłata przepada na rzecz WORD.

2. W szczególnych wypadkach Dyrektor WORD może podjąć decyzję o zwrocie opłaty mimo braku spełnienia przesłanek określonych w ust. 1.

PLIKI:

Wniosek OSK ( Pobierz plik )