A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Kurs dla kandydatów na instruktorów

Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców

Najbliższy termin szkolenia – 26 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 

Kontakt:    Tel.  55 237 05 58 wew. 3,   665 357 770

    e – mail: szkolenia@word.elblag.pl

    Dział szkoleń – I piętro, pok. nr 15

Wymagane dokumenty:

   1. prawo jazdy:

– kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii B+E, C, C+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

    2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

    3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

    4. Oświadczenie o niekaralności, uczestnik szkolenia nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
       c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
       d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
       e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

5. Dowód wpłaty za szkolenie.

 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego – dla osób zapisanych na kurs uzupełniający.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 341 z 2019 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (tekst jednolity Dz. U. 1200 z 2019 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity Dz. U. 1885 z 2018 r.

Czas trwania kursu:

  • Całość szkolenia zorganizowane jest w formie 3 – miesięcznego kursu
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 900– 1500

Koszt kursu:

Kategoria Cena/1 osoba
Kurs podstawowy
A – kat. podstawowa
    – kat. uzupełniająca
3.250 zł
1.950 zł
B 3.000 zł
T/PT 2.450 zł
wykładowca 1.750 zł
Kurs uzupełniający
BE 1.650 zł
C 1.950 zł
CE 1.950 zł

Egzamin końcowy przeprowadzony jest przez komisję wg regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora WORD.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie.

Zaświadczenie wydaje Dyrektor WORD w Elblągu.

Opłata za egzamin wliczona jest w koszt kursu.

Egzamin państwowy przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę, wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1200 z 2019 r.).

PLIKI:

wniosek instruktorzy ( Pobierz plik )

Zapisz się na kurs