A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Kurs dla kandydatów na instruktorów

Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców

Najbliższy termin szkolenia – przyjmujemy zgłoszenia

Kontakt:    Tel.  55 237 05 58 wew. 3,   665 357 770

    e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

    Dział szkoleń – I piętro, pok. nr 15

Wymagane dokumenty:

   1. prawo jazdy:

– kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

– kategorii B+E, C, C+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

    2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

    3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

    4. Oświadczenie o niekaralności, uczestnik szkolenia nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
       c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
       d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
       e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

5. Dowód wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego – dla osób zapisanych na kurs uzupełniający.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 341 z 2019 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (tekst jednolity Dz. U. 1200 z 2019 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity Dz. U. 1885 z 2018 r.

Czas trwania kursu:

  • Całość szkolenia zorganizowane jest w formie 3 – miesięcznego kursu
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 900– 1500

Koszt kursu:

Kategoria Cena/1 osoba
Kurs podstawowy
A – kat. podstawowa
    – kat. uzupełniająca
3.450 zł
2.100 zł
B 3.190 zł
T/PT 2.450 zł
wykładowca 1.900 zł
Kurs uzupełniający
BE 2.250 zł
C 2.250 zł
CE 2.250 zł

Powyższych wpłat należy dokonać na kont:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Egzamin końcowy przeprowadzony jest przez komisję wg regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora WORD.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie.

Zaświadczenie wydaje Dyrektor WORD w Elblągu.

Opłata za egzamin wliczona jest w koszt kursu.

Egzamin państwowy przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę, wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. poz. 1200 z 2019 r.).

PLIKI:

wniosek instruktorzy ( Pobierz plik )