A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

Ø Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58 e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń – I piętro, pok. nr 13, 15

Ø Najbliższy termin szkolenia – zbieramy grupę

Ø Warunki uczestnictwa:

●     telefonicznie, osobiste lub e-mailowe  potwierdzenie udziału w szkoleniu, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia,

●     w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które zostały skierowane przez dyrektora szkoły.

Ø  Wymagane dokumenty:

Wypełnieniony i  przedłożony (najpóźniej w dniu szkolenia) wniosek o zakwalifikowaniu na szkolenie dla nauczycieli sprawdzających umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową, zaakceptowany przez dyrektora szkoły – wzór wniosku poniżej.

Ø  Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć oraz sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową.

Ø  Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.);
● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i  1448);
● Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512)

Ø Program:

Szkolenie nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

1.Akty prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej.
Prowadzenie dokumentacji w zakresie uzyskiwania karty rowerowej.

2.Zakres programowy wychowania komunikacyjnego.

3.Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.

4.Elementy techniki jazdy rowerem, przygotowanie do jazdy i wyposażenie roweru.

5.Przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, kryteria oceny.

Ø   Czas trwania kursu:

Zajęcia teoretyczne 5 h – 1 dzień

Ø Koszt kursu:

Bezpłatne

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział nauczyciela w specjalistycznym przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.

PLIKI:

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE dla NAUCZYCIELI ( Pobierz plik )