A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR

⇒  Kontakt: Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  – I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

·         ukończone 21 lat,

·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie – nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Wymagane dokumenty:

prawo jazdy, dowód osobisty, kserokopie posiadanego dotychczas zaświadczenia ADR
– tylko uczestnicy kursów specjalistycznych.

Ø  Cel szkolenia:

·         zapoznanie kierowcy z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,

·         przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku,

·         przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji wypadku, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób i środowiska.

Ø  Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 19 sierpnia 2011  o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych Dz. U. 2018 poz. 169)

·         rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012  w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U.  poz. 619 z póżn. zm.),

·         rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr , poz. 191) z póż. zmianami.

Ø  Program kursu

Podstawowy:

·         Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

·         Główne rodzaje zagrożeń.

·         Ochrona środowiska i kontrola przewozów.

·         Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.

·         Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego, itd.).

·         Oznakowanie oraz umieszczenie nalepek ostrzegawczych.

·      Co kierowca powinien, a czego nie powinien robić podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

·         Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.

·    Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera.

·         Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.

·         Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej.

·         Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.

·         Manipulowanie i układanie sztuk przesyłek

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach:

·         Zachowanie się pojazdu na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.

·         Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu.

·         Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania
i opróżniania cystern.

·         Dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (świadectwo dopuszczenia, oznaczenie dopuszczania pojazdu podstawowego, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczenie nalepek ostrzegawczych, itd.).

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów  niebezpiecznych klasy 1

Specyficzne zagrożenia dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz pirotechnicznych.

Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowani, ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy.

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

·         Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.

·         Szczególne wymagania dotyczące pakowani, manipulowania, ładowania razem materiałów promieniotwórczych.

·         Szczegółowe środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku
z materiałem promieniotwórczym.

Ø  Czas trwania kursu

Kurs podstawowy – 19 h – 3  dni

Specjalistyczny – przewóz w cysternach  – 14 h – 2 dni

Specjalistyczny   klasy 1 – 8 h – 1 dzień

Specjalistyczny klasy 7  – 8 h – 1 dzień

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Ø  Koszt kursu

Kurs początkowy – 500 zł

Specjalistyczny – przewóz w cysternach  – 400 zł

Specjalistyczny   klasy 1

Specjalistyczny klasy 7

Opłata za egzamin poprawkowy

Ø  Egzamin

Przeprowadzane są w  ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję  egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa.

Egzamin przeprowadzony jest w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

Zaświadczenie ADR wydaje Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

Posiadanie w dniu egzaminu dokumentu prawa jazdy, dowodu osobistego.

Dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia ADR – 50,50 zł