A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Regulamin Jazd próbnych

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

 Regulamin udostępniania przez WORD placu manewrowego i pojazdu w celu odbycia przez kandydatów na kierowców jazdy próbnej                                                                  

§ 1

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia kandydatom na kierowców korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) i samochodu egzaminacyjnego WORD  w celu odbycia przez kandydatów na kierowcę jazdy próbnej pozwalającej na ograniczenie stresu egzaminacyjnego poprzez możliwość zapoznania się i skorzystania z infrastruktury WORD.  Oferta obejmuje jazdę próbną (30min) lub jej wielokrotność i jest skierowana do osób przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy, którzy:

1) zakończyli szkolenie podstawowe na kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B, B+E, B96, T, C, C+E, lub

2) zostali skierowani na egzamin przez Starostę na egzamin kontrolny w związku z zatrzymaniem lub cofnięciem prawa jazdy.

2. Warunkiem odbycia jazdy próbnej jest:

         1) W przypadku zapisu on-line, wybór terminu (data i godzina) wg dostępności w aplikacji przez stronę internetową WORD Elbląg – opłata w aplikacji.

         2) W przypadku zapisu w Biurze Obsługi :

a) należy telefonicznie dokonać rezerwacji za pośrednictwem operatora biura obsługi klienta (data i godzina),

b) dokonać opłaty za jazdę próbną na konto nr: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145,

c) przedłożyć potwierdzenie wpłaty oraz karty zgłoszenia – Załącznik Nr 1 (do pobrania poniżej),
                 z potwierdzonym przez biuro obsługi terminem w ciągu 24 godzin.

3. Harmonogram jazd próbnych pracownik działu ZZ przekazuje pracownikom obsługi technicznej  egzaminów w celu przygotowania placu do jazdy próbnej ( pachołki, tyczki, widoczność  linii) oraz służbie ochrony obiektu w celu zapewnienia porządku na terenie placu manewrowego.

§ 2

1. Jazda próbna odbywa się na placu manewrowym WORD pojedynczo, w obecności pracownika WORD (zabrania się korzystania z placu manewrowego przez dwie lub więcej osób jednocześnie).

2. Osoby korzystające z jazdy próbnej zobowiązane są do zachowania porządku i spokojnego zachowania w trakcie zajęć na placu oraz użytkować pojazd z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji i poddawać się zarządzeniom porządkowym pracownika WORD.

3. W przypadku korzystania z jazdy próbnej w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że osoba przygotowująca się do egzaminu znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem, WORD będzie uprawniony do natychmiastowego zakończenia jazdy próbnej lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do wezwania odpowiednich służb.

4. Teren placu manewrowego jest monitorowany elektronicznie.

§ 3

1. W przypadku niestawienia się na jazdę próbną w wyznaczonym terminie, wniesiona opłata przepada na rzecz WORD z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Realizacja jazdy próbnej może zostać czasowo zawieszona ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny uniemożliwiające odbycie jazdy próbnej, o czym WORD poinformuje zainteresowanego i zaproponuje ustalenie nowego terminu lub, w przypadku rezygnacji, dokona zwrotu wpłaconej należności.

3. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu jazdy próbnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku najpóźniej na dwa dni przed ustaloną datą jazdy próbnej. Wówczas wniesiona opłata podlega zwrotowi (w przypadku rezygnacji) lub pozostaje do wykorzystania w innym terminie (w przypadku zmiany terminu). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie, a uiszczona opłata przepada na rzecz WORD.

4. Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3 w drodze e-maila przesłanego do godz.12.00 na dwa dni przed ustaloną datę jazdy próbnej na adres: zapisy@word.elblag.pl.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor WORD może podjąć decyzję o zwrocie opłaty mimo braku spełnienia wyżej określonych przesłanek.

§ 4

1. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jej winy w czasie trwania jazdy próbnej, w szczególności wyniku uszkodzenia pojazdu lub jego części. W zakresie,
w jakim szkoda nie została pokryta przez ubezpieczenie OC,AC,NNW, osoba odbywająca jazdę próbną będzie zobowiązana do jej pokrycia.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

UWAGA ! Podczas jazdy próbnej pracownik WORD nie udziela konsultacji i  porad.

KARTA ZGŁOSZENIA ( Pobierz plik )