A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Regulamin Jazd próbnych

REGULAMIN  

udostępniania przez WORD placu manewrowego i pojazdu z pracownikiem WORD

w celu odbycia przez kandydatów na kierowców jazdy próbnej 

§ 1

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia kandydatom na kierowców korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) i samochodu egzaminacyjnego WORD wraz z pracownikiem WORD     w celu odbycia przez kandydatów na kierowcę jazdy próbnej pozwalającej na ograniczenie   stresu egzaminacyjnego poprzez możliwość zapoznania się i skorzystania z infrastruktury     WORD.  Oferta obejmuje jednorazową jazdę próbną (30min) i jest skierowana do osób przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy, którzy:

1) zakończyli szkolenie podstawowe lub dodatkowe kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B, B+E, T, C, C+E,

2) zostali skierowani przez Starostę na egzamin kontrolny w związku z zatrzymaniem lub cofnięciem prawa jazdy.

 1. Warunkiem odbycia jazdy próbnej jest:

1) wypełnienie Karty zgłoszenia;

2) okazanie pracownikowi Działu Zapisów na Egzamin (zwanego dalej ZE) zaświadczenia o wyznaczeniu terminu egzaminu lub skierowania Starosty na egzamin kontrolny w związku z zatrzymaniem lub cofnięciem prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);

3) dokonanie wpłaty, zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej;

4) uzgodnienie z ZE terminu jazdy próbnej;

 1. Pracownik ZE rejestruje dane osoby przygotowującej się do egzaminu w harmonogramie jazd próbnych, na podstawie wniesionych opłat oraz w uzgodnieniu terminu z kandydatem planującym odbycie jazdy próbnej. W przypadku spóźnienia się kandydata czas korzystania z placu ulega zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia a wniesiona opłata nie ulega obniżeniu.
 2. Opłatę za jazdę próbną należy uiścić przed dokonaniem rezerwacji toru na rachunek bankowy WORD z dopiskiem „jazda próbna”. Przy płatności przelewem potwierdzenie należy przesłać najpóźniej w dniu rezerwacji do godz. 15.00 na adres zapisy@word.elblag.pl. Brak takiego potwierdzenia powoduje, że rezerwacja będzie anulowana.
 3. Harmonogram jazd próbnych pracownik ZE przekazuje pracownikom technicznej obsługi egzaminów w celu przygotowania placu do jazdy próbnej (pachołki, tyczki, widoczność linii) oraz służbie ochrony obiektu w celu zapewnienia porządku na terenie placu manewrowego.

§ 2

 1. Jazda próbna odbywa się na placu manewrowym WORD pojedynczo, w obecności pracownika WORD (zabrania się korzystania z placu manewrowego przez dwie lub więcej osób jednocześnie).
 2. Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku i spokojnego zachowania w trakcie zajęć na placu oraz użytkować pojazd z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji i poddawać się zarządzeniom porządkowym pracownika WORD.
 3. W przypadku korzystania z placu manewrowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że osoba przygotowująca się do egzaminu znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków mogących wpływać na reakcje kierującego pojazdem, WORD będzie uprawniony do natychmiastowego zakończenia jazdy próbnej lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do wezwania odpowiednich służb.

Teren placu manewrowego jest monitorowany elektronicznie.

§ 3

 1. W przypadku niestawienia się na jazdę próbną w wyznaczonym terminie, wniesiona opłata przepada na rzecz WORD z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Realizacja jazdy próbnej może zostać czasowo zawieszona ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny uniemożliwiające odbycie jazdy próbnej, o czym WORD poinformuje zainteresowanego i zaproponuje ustalenie nowego terminu lub, w przypadku rezygnacji, dokona zwrotu wpłaconej należności.
 3. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu jazdy próbnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu i złożenia pisemnego wniosku najpóźniej na dzień przed ustaloną datą jazdy próbnej. Wówczas wniesiona opłata podlega zwrotowi (w przypadku rezygnacji) lub pozostaje do wykorzystania w innym terminie (w przypadku zmiany terminu). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie, a uiszczona opłata przepada na rzecz WORD.
 4. Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2 w drodze e-maila przesłanego do godz.15.00 dnia poprzedzającego ustaloną datę jazdy próbnej na adres: zapisy@word.elblag.pl.

W szczególnych przypadkach Dyrektor WORD może podjąć decyzję o zwrocie opłaty mimo braku spełnienia przesłanek określonych wyżej w ust. 1.

§ 4

 1. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jej winy w czasie trwania jazdy próbnej w wyniku uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, jeżeli nie zostały one w całości pokryte przez ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.