A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Egzaminowanie

Dział Obsługi Egzaminów:

Zapisy przez Internet

Zapisy telefoniczne na egzamin  tel. (55) 233 40 50tel. 55 2337 05 58

Przyjmowanie interesantów oraz zapisy na egzamin: godz. 8.00 – 16.00 

Przesyłanie dokumentów zapisy@word.elblag.pl

Ważne komunikaty:

1. W związku z licznymi wystąpieniami z prośbą o zmianę terminu egzaminu na prawo jazdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu uprzejmie informuje,  że  zgodnie  z  obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury /Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206/ §11 ust:

2. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.

4. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu,  o którym mowa w ust. 4.

W związku z powyższym informujemy, iż:

– wniosek w formie pisemnej winien być złożony w sekretariacie Ośrodka,

– wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@word.elblag.pl,

– o podjętej  decyzji o zmianie pierwotnie wyznaczonego terminu osoba zainteresowana zostanie poinformowana telefonicznie lub na adres e-mail,

– wnioski złożone bez zachowania terminów i zasad określonych w powyższym komunikacie nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                                                                                                                        Elbląg, dnia 01.08.2022 r.