A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. A, A1, A2 oraz AM składa się z 2 części – w pierwszej kolejności egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się ARKUSZEM PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY.

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego powoduje negatywny wynik egzaminu, a spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Egzaminator nie przeprowadzi z Tobą egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A jeśli nie będziesz posiadał/a na egzaminie praktycznym odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

   a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
   b) spodni z długimi nogawkami,
   c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
   d) rękawic zakrywających całe dłonie;

Będziesz musiał wnieść opłatę za kolejny egzamin.

Podstawa prawna (Dz.U.2019 poz. 1206 z późn. zm.) – §  13 ust. 1 pkt. 3

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH
NA PRAWO JAZDY KAT. A, A1, A2 oraz AM

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody. A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM, A1, A2, A

W przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne wykonuje się w następującej kolejności:
poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;

Zadanie nr 1 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

   a) poziom oleju w silniku,
   b) poziom płynu chłodzącego,
   c) poziom płynu hamulcowego,
   d) obecność płynu w spryskiwaczach,
   e) działanie sygnału dźwiękowego,
   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   g) działanie świateł mijania,
   h) działanie świateł drogowych,
   i) działanie świateł hamowania “STOP”,
   j) działanie świateł cofania,
   k) działanie świateł kierunkowskazów,
   l) działanie świateł awaryjnych,
   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

   a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3, (powyżejZAPAMIĘTAJ)
   b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
   c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
   d) podparcie pojazdu na podpórce;

Rys. 1

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym
stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

Zadania egzaminacyjne nr 2 do 5 – nie są wykonywane na egzaminie praktycznym na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM 

Zadanie egzaminacyjne nr 10 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

  Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 4. d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Rys. 2

Sposób wykonania zadania:

 1. a) niepodpieranie się nogami,
 2. b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. c) niepotrącanie pachołków.

 Zadanie egzaminacyjne nr 7 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 2-krotny przejazd slalom pomiędzy 5 bramkami.

Rys. 3

Sposób wykonania zadania:

 1. a) niepodpieranie się nogami,
 2. b) niepotrącanie pachołków.

Zadanie egzaminacyjne nr 8 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Rys. 4

Sposób wykonania zadania:

 1. a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, – nie dotyczy kategorii AM
 2. b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM.
 3. c) niepodpieranie się nogami,
 4. d) niepotrącanie pachołków.

  Zadanie egzaminacyjne nr 9 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania
nie dotyczy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. AM

Ominięcie przeszkody.

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Rys. 5

Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu)
nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować
umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.

Zadanie egzaminacyjne nr 6 – kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania
nie dotyczy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. AM

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Rys. 6

Odległość a – co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. A, A1, A2
Kąt α = między 2,5° a 5,5°
Szerokość pasa ruchu dla kat. A, A1, A2, – 3 m