A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Egzaminowanie - Egzamin praktyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:

– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny polega na :
– wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami,
– wykonaniu w ruchu drogowym zadań określonych programem egzaminacyjnym, zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i techniką kierowania pojazdem w czasie nie mniejszym niż:
– 10 minut dla kat. AM,
– 40 minut dla kat. B1 lub B, przy czym egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut,
jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny,
– 25 minut dla kat. A1, A2, A, B+E, T,
– 45 minut dla kat. C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
– 35 minut dla pozwolenia do kierowania tramwajem.

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator:
1) 
potwierdza tożsamość osób przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z listą,
2) upewnia się czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej,
3) informuje osobę przystępującą do egzaminu, o wylosowanych przez komputer do sprawdzenia stanu
technicznego dwóch elementach wyposażenia pojazdu.

Podczas egzaminu praktycznego:
1)
 w pojeździe egzaminacyjnym, może przebywać:
   a) osoba zdająca egzamin,
   b) egzaminator przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący,
a ponadto:
– instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu,
– kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
– kandydaci na egzaminatorów odbywający praktyki egzaminatorskie w ramach szkolenia,
– osoby sprawujące, nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
– tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana,
– tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie
zapewnia sobie osoba egzaminowana,
– dyrektor lub osoby przez niego upoważnione,
2) na placu manewrowym zadania powinny być wykonywane w kolejności określonej w rozporządzeniu,
3) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie
zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając
zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową,
4) w przypadku kiedy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w
pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w wyżej określony sposób,
5) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania
określonego  zadania egzaminacyjnego: polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze
zasadami ruchu  lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa,
6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadana egzaminacyjnego; w
przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu
egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu
państwowego,
7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego według wzoru określonego w załączniku nr 5
do rozporządzenia.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną 
wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a
jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,
2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego,
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
1.
 Pozytywny wynik egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
2. Negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
    a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
    b) egzamin został przerwany przez egzaminatora prowadzącego egzamin lub na wniosek osoby
egzaminowanej.

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu i ustala jego negatywny wynik, jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin lub instruktor mający brać udział w egzaminie:
1. Znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu, lub odmówiła poddania się odpowiedniemu badaniu.
2. Zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu.

Po egzaminie:
Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do wydziału właściwego do spraw komunikacji w starostwie odpowiednim do stałego adresu zameldowania. Warunkiem koniecznym otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy na konto właściwego starostwa lub urzędu miejskiego. W sprawie formalności związanych z wydaniem prawa jazdy i terminem jego odbioru należy kontaktować się z właściwym wydziałem komunikacji starostwa lub urzędu miejskiego.