A
a
WORD Elbląg
KONTAKT

Regulamin usługi: Rezerwacja On-Line Jazda próbna / Plac manewrowy

REGULAMIN


Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o poniższych określeniach, rozumiane są one jako:

1. Regulamin określa zasady na jakich świadczona jest sprzedaż usługi: Rezerwacja On-Line Jazda próbna/ Plac manewrowy (dalej: „Usługa”), realizowana przez WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Elblągu ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-24-74-274, REGON: 170930112 (dalej: Usługodawca). Sprzedaż usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.word.elblag.pl.
2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Klient, zamawiając usługę oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania Usługodawcy niezbędne będzie urządzenie posiadające dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Klient zostanie również poproszony o podanie swojego adresu email –jest to konieczne do realizacji usługi.
5. Podane ceny Usługi są cenami brutto.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie

poniższych pojęć:

1. Usługodawca – firma oferująca sprzedaż usług, WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Elblągu ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-24-74-274, REGON: 170930112
2. Klient – osoba fizyczna bądź prawna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22
1 Kodeksu cywilnego),
4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
5. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF -Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
6. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem www.word.elblag.pl
1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca udostępnia usługę zawieraną drogą elektroniczną – sprzedaż Rezerwacja On-Line Jada próbna/ Plac manewrowy. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi do skutku po zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu oraz złożeniu zamówienia.
2. Uiszczenie płatności będzie równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o świadczenie Usługi.
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szersze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w związku z zakupem Usługi zamieszczone są pod adresem https://www.word.elblag.pl/polityka-prywatnosci/.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w celu jej realizacji.
1. Klient w celu zakupu Usługi musi wykonać następujące kroki:
 1. wybraną Usługę należy dodać do koszyka.
 2. Następnie kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie (Operator Płatności: serwis Przelewy24.pl), a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Klient zobowiązany jest uiścić całość opłaty za usługę z góry w momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Usługodawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem wiadomości email.
2. Termin realizacji Usługi jest wskazany w treści wybranej specyfikacji usługi.
3. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,, w zależności od wyboru Kupującego:
 1. Za pomocą karty płatniczej
  a. Visa Classic
  b. Visa Electron,
  c. MasterCard,
  d. Diners Club,
  e. PBK,
  f. JCB,
  g. American Express.
 2. Przelewem błyskawicznym,
 3. Blikiem.
4. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
5. Kupujący otrzyma fakturę VAT na swój adres email, jeżeli zaznaczy odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia.

1.Przed dokonaniem płatności klient zapoznaje się z Regulaminem:

 1. Jazd próbnych
 2. Najmu placu manewrowego
1. Jeżeli Konsument zawarł umowę z Usługodawcą umowę na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na Stronie, Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny maksymalnie 3 dni przed realizacją usługi.
2. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu usługi Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu i złożenia pisemnego wniosku najpóźniej na dzień przed ustaloną datą najmu. Wówczas opłata za najem podlega zwrotowi ( w przypadku rezygnacji) lub pozostaje do wykorzystania w innym terminie (w przypadku zmiany terminu). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie, a uiszczona opłata przepada na rzecz WORD.
3. Do realizacji uprawnień, niezbędne jest, aby Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną zapisy@word.elblag.pl lub pocztą na adres Usługodawcy lub może być złożone w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności jest dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.
1. W przypadku nienależytego lub niewykonania usług objętych niniejszym regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja klienta powinna być przesłana w formie wiadomości elektronicznej na adres email: sekretariat@word.elblag.pl , pocztą na adres Usługodawcy lub może być złożona w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna określać:
 • a) Wskazanie danych klienta umożliwiających jego identyfikację,
 • b) Określenie usługi oraz zarzuty klienta wobec zamówionej usługi,
 • c) Ewentualne żądanie klienta powiązane z postępowaniem reklamacyjnym.
4. Jeżeli przesłana przez Klienta reklamacja nie będzie zawierać elementów określonych w treści powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia jej braków. Okres uzupełnienia braków reklamacji nie jest wliczany do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania wiadomości od Klienta.
6. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem przeciwko Usługodawcy przez Klienta będzie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem.
1. Klient, będący równocześnie Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl. a także na platformie ec.europa.eu/consumers/odr.
1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi określone niniejszym regulaminem z zachowaniem należytej staranności.
2. W związku ze świadczeniem usług określonych niniejszym Regulaminem Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta w każdym przypadku wyłącznie do wartości opłaty wniesionej przez Klienta pod tytułem świadczenia usług. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy opisane w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania wobec Klienta, będącego Konsumentem.
1. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy. Zmiany Regulaminu, odrębne regulaminy, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.
2. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.